491975321006011 FB domain verif
top of page

Obchodní podmínky

Shrnutí obchodních podmínek
 

Jakmile odešlete prostřednictvím internetového obchodu vaši objednávku, dojde tím k uzavření smlouvy. K uzavření smlouvy dojde i v případě, že svou objednávku nabízené služby zašlete e-mailem na naši e-mailovou adresu, nebo ji provedete telefonicky zavoláním na naše telefonní číslo. Přijetí objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme e-mailem.

Platbu proveďte do 7 dnů od uzavření smlouvy.

Jako spotřebitel můžete od uzavřené smlouvy kdykoli odstoupit, a to až do uplynutí 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě, že byla služba poskytnuta před uplynutím této lhůty, nelze od smlouvy odstoupit. Pokud dojde ke změně rezervace termínu poskytnutí služby v době kratší než 14 dnů před tímto termínem, máme nárok na uhrazení nákladů na zrušení rezervace služby, které mohou představovat až 100 % ceny služby. Zrušením rezervace nedochází k odstoupení od smlouvy.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich povinností plynoucích z uzavřených smluv a na základě vašeho souhlasu v rozsahu specifikovaném obchodními podmínkami.

Pokud si v našem internetovém obchodě objednáte službu, dojde tím k uzavření smlouvy o poskytnutí služby.

 

  1. Působnost obchodních podmínek.

    1.1 Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace a ustanovení týkající se vašich osobních údajů a jejich zpracování. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 05. 04. 2019 a závaznými se stávají uzavřením smlouvy na základě jejich odsouhlasení z vaší strany při objednání služby.

    1.3 Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky (bez ohledu na velké nebo malé počáteční písmeno):
     

a) My, čímž se rozumí obchodník, tedy Mgr. Alžbeta Mátyásová, se sídlem Petržílkova 28, 158 00 Praha 5-Stodůlky, IČO 03510484, zapsaná na úřadě městské části Prahy 13, odbor živnostenský, Sp. Značka: S/P13-02970/2019, DIČ: CZ682681853.

 

b) Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana. Zákazník může při uzavření a plnění smlouvy vystupovat v některé z následujících pozic:

 

(1) Spotřebitel, kterým je člověk nejednající při pořizování našich služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

 

(2) Nepodnikatel, kterým je právnická osoba nejednající při pořizování našich služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

 

(3) Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající při pořizování našich služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

c) Internetový obchod, nebo Webové stránky, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese http://www.alzbetamatyas.com, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat služby z našeho e-shopu

 

d) E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese info@alzbetamatyas.com.

 

e) Služba či Služby, tedy plnění z naší strany odpovídající katalogu služeb uvedeného v internetovém obchodě a/nebo popsané ve smlouvě.

 

f) Telefon, tedy telefonický kontakt, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle +420 737 061 079.

 

g) Smlouva či Smlouvy, kterými se rozumí smlouvy o poskytnutí služby uzavřené mezi námi a vámi.


1.3  Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.


1.4 Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a dále právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.

 

1.5 Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.

 

1.6 Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) ani kolizní normy soukromého práva se nepoužijí.

1.7  Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit:

 

a)     mimosoudně naším společným jednáním iniciovaným zasláním e-mailu na naší e-mailovou adresu,

b)     mimosoudně naším společným jednáním iniciovaným telefonickým kontaktem prostřednictvím našeho telefonního čísla,

c)     mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz),

d)     soudní cestou u místně a věcně příslušných soudů České republiky.

 

1.8 Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

a)     Česká obchodní inspekce,

b)     živnostenské úřady,

c)     Úřad pro ochranu osobní údajů,

d)     krajské hygienické stanice,

e)     Puncovní úřad.

 

2. Objednávání služby a uzavírání smluv
 

2.1 Objednání služby. Naše služby si je možné objednat tak, že nabídku na uzavření smlouvy, kterou se rozumí popis služby v e-shopu služeb na našich webových stránkách, přijmete prostřednictvím internetového obchodu, e-mailu či telefonu. Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany. Obdržíme-li protinabídku, smlouva nevznikne, ledaže bychom tuto protinabídku výslovně písemně potvrdili ve lhůtě 7 dnů od jejich doručení.
 

2.2  Objednání služby prostřednictvím internetu. Objednání služby prostřednictvím internetového obchodu provedete vybráním nabízené služby v požadovaném množství, jakosti a provedení, vložením služby do virtuálního košíku, vyplněním požadovaných údajů, zvolením způsobu dodání služby a platby a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „Objednat“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.
 

2.3 Objednání služby prostřednictvím e-mailu. Objednání služby prostřednictvím e-mailu provedete zasláním e-mailové zprávy na naši e-mailovou adresu, jejímž obsahem musí být:

 

a)      vybraná služba v požadovaném množství, jakosti a provedení,

b)      vybraný způsob platby,

c)      vaše identifikační údaje:

 

1. jméno a příjmení a případný název právnické osoby,

2. bydliště nebo sídlo,

 

3. adresa pro poskytnutí služby (pokud je to ve vztahu k objednávané službě vhodné),

4. telefonní číslo,

5. IČO, pokud nejste spotřebitelem,

6. DIČ, pokud jste plátcem DPH,

 

d) adresa plnění vybrané služby.

 

2.4  Objednání služby prostřednictvím telefonu. Objednání služby prostřednictvím telefonu provedete zavoláním na telefonní číslo uvedeno na webové stránce, na kterém nám sdělíte:
 

a)      vybranou službu v požadovaném množství, jakosti a provedení,

b)      vybraný způsob platby,

c)      vaše identifikační údaje:

 

1. jméno a příjmení a případný název právnické osoby,

2.  bydliště nebo sídlo,

3.  adresa pro poskytnutí služby (pokud je to ve vztahu k objednávané službě vhodné),

4.  telefonní číslo,

5.  e-mailová adresa,

6. IČO, pokud nejste spotřebitelem,

7. DIČ, pokud jste plátcem DPH,

 

d)      adresa plnění vybrané služby.
 

2.5 Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude:
 

a)     potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu,

b)     naše obchodní podmínky, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované informace.

 

V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.
 

2.6  Rezervace termínu. Po objednání služby je nutné provést následně nejpozději do 2 měsíců rezervaci termínu poskytnutí služby. Uplynutím této doby smlouva zaniká bez nároku na vrácení uhrazené ceny. Rezervaci termínu je možné provést prostřednictvím webového formuláře na našich webových stránkách, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Rezervace termínu je považována za dodatek ke smlouvě o poskytnutí služby ohledně času poskytnutí služby.

 

2.7  Změna rezervovaného termínu. Bezplatně lze rezervovaný termín změnit do 7 dnů před tímto termínem. V případě pozdější změny si účtujeme poplatek určený k pokrytí nákladů na zrušení rezervace ve výši 20 % z ceny služby. V rámci povolené doby pro rezervaci termínu služby lze termín měnit opakovaně; při opakované pozdě provedené změně termínu rezervace se může i poplatek určený k pokrytí nákladů na zrušení rezervace účtovat opakovaně. Zrušením termínu rezervace nedochází k odstoupení od smlouvy.
 

2.8 Upřesnění objednávky. V případě potřeby lze provést specifikaci objednávky, a to na základě dohody prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Specifikace objednávky je považována za dodatek ke smlouvě o poskytnutí služby v rozsahu sjednaných změn.

 

2.9  Objednání služby neuvedené v katalogu. Objednat lze také službu, která není specifikována v katalogu služeb na našich webových stránkách, pokud spadá do předmětu naší  činnosti. V případě zájmu o takovouto službu je nutné zaslat poptávku služby na naši e-mailovou adresu nebo poptat službu telefonicky na našem telefonním čísle. V rámci poptávky je nutné specifikovat poptávanou službu. V reakci na tuto poptávku vám bude zaslána písemná nabídka služby s uvedenou cenou služby. Smlouva o poskytnutí služby je uzavřená momentem, kdy tuto nabídku přijmete. Přijetí nabídky s odchylkou není možné a přijetí s odchylkou bude považováno za novou nabídku z vaší strany. Obdržíme-li protinabídku, smlouva nevznikne, ledaže bychom tuto protinabídku výslovně písemně potvrdili ve lhůtě 7 dnů od jejich doručení.
 

2.10 Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme pro vlastní potřebu, přístup k nim není možný.
 

3. Uzavřené smlouvy a jejich obsah
 

3.1 Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.
 

3.2 Obsah smlouvy o poskytnutí služby. Na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí služby jsme povinni poskytnout vám ujednaným způsobem objednanou službu a vy jste povinni nám zaplatit celkovou cenu, která je tvořena cenou objednané služby a cenou platby. V případě pozdního provedení změny nebo zrušení rezervace termínu služby se mohou uplatnit poplatky na pokrytí nákladů spojených se zrušením rezervace určené v paušální výši dle těchto obchodních podmínek.

 

3.3 Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.

 

3.4 Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, je existence darovací smlouvy závislá na existenci smlouvy o poskytnutí služby jakožto smlouvy hlavní, a darovací smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.
 

3.5 Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevový kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených v e-shopu u produktu dárkový poukaz.
 

4. Platební podmínky
 

4.1  Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit těmito způsoby:

 

a)    předem bezhotovostně převodem na náš účet č. 79033170/5500.
 

4.2  Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit před poskytnutím služby, a to podle ujednaného způsobu platby. Cenu jste povinni uhradit do 7 dnů od uzavření smlouvy. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.

Ochrana a zpracování osobních údajů

Dovolujeme si Vás stručně informovat, že 25. května 2018 vstoupilo v účinnost tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679, obecně známé pod zkratkou GDPR). Tato nová právní úprava se vztahuje také na zpracování Vašich osobních údajů. Ubezpečujeme Vás, že ochrana soukromí a osobních údajů našich klientů patří mezi naše priority. Rádi bychom Vás seznámili s tím, jak bude probíhat zpracování Vašich osobních údajů od výše uvedeného dne, zejména jaké osobní údaje budeme zpracovávat, k jakým účelům, a z jakých právních důvodů.

1. Úvod

Naše zásady ochrany osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vám pomohou lépe porozumět tomu, jak shromažďujeme, používáme a ukládáme vaše osobní údaje. Používáním jakékoli služby uvedené na www.alzbetamatyas.com souhlasíte s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů a se smluvními podmínkami.

Pravidla ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, abychom odráželi například změny našich postupů ochrany osobních údajů nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů. Pokud dojde k podstatným změnám v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, upozorníme vás na tyto změny zveřejněním revidovaných zásad na těchto webových stránkách a v případě potřeby jinými způsoby. Pokračováním v používání této webové stránky nebo služby podpory po zveřejnění těchto změn souhlasíte se zmíněnými zásadami.

1.1             Právní úprava. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení č. 2016/679“).

1.2            Účely a právní základy zpracování. Osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytné míře pro dosažení následujících účelů:

a)             Zpracování osobních údajů pro plnění smlouvy a v souvislosti s uzavíranými smlouvami. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě a za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi námi a vámi, pro uzavírání těchto smluv; na základě oprávněného zájmu pak pro výkon našich případných právních nároků vyplývajících z těchto smluv. V rámci těchto činností mohou být vaše osobní údaje zpřístupňovány dalším subjektům (zejména naším dodavatelům podílejícím se na plnění smlouvy a provozovatelům platebních systémů). Na základě smlouvy zpracováváme vaše osobní údaje také při vedení uživatelských účtů, ledaže jste toto zpracovávání odmítli.

b)             Zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem dalšího nabízení našeho zboží a služeb prostřednictvím obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu, ledaže jste toto zasílání odmítli.

c)             Zpracování osobních údajů na základě souhlasu. Na základě vašeho souhlasu udělovaného na dobu neurčitou zpracováváme vaše osobní údaje také za účelem:

(1)   nabízení zboží a služeb prostřednictvím obchodních sdělení, e-mail newslettrů

(2)   vedení databáze zákazníků.

d)         Zpracování osobních údajů pro plnění našich právních povinnosti. Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely a na základě plnění našich zákonných povinností spojených zejm. s vedením účetnictví a poskytováním informací orgánům veřejné moci.

1.3         Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou:

a)     jméno a příjmení,

b)     datum narození,

c)     adresa,

d)     e-mailová adresa,

e)     telefonní číslo,

f)      identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

g)     IP adresa.

1.4         Nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem, ledaže se jedná o zpracovávání za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv, za účelem plnění našich zákonných povinností či jiným účelem, který plyne z našich oprávněných zájmů.

1.5         Doba uložení. Osobní údaje ukládáme pouze na dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelů uvedených výše v odst. 8.2 těchto obchodních podmínek. Poté, co účel zpracování pomine, osobní údaje neprodleně zlikvidujeme. Údaje, které zpracováváme za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv, za účelem plnění našich zákonných povinností či jiným účelem, který plyne z našich oprávněných zájmů uchováváme až po dobu 10 let od posledního jednání mezi vámi a námi.

1.6         Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte dále právo:

a)  žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů,

b)  žádat potvrzení o tom, zda probíhá zpracování, a pakliže probíhá, tak informace týkající se tohoto zpracování v rozsahu stanoveném v čl. 15 Nařízení č. 2016/679, a dále také kopii zpracovaných údajů, (za další kopie jsme oprávněni účtovat poplatek určený k pokrytí nezbytných nákladů),

c)      žádat výmaz osobních údajů v případech, kdy jsou naplněny podmínky čl. 17 odst. 1 Nařízení č. 2016/679,

d)     žádat omezení zpracování v případech, kdy jsou naplněny podmínky čl. 18 odst. 1 Nařízení č. 2016/679,

e)      žádat přenesení osobních údajů v případech, kdy jsou naplněny podmínky čl. 20 odst. 1 Nařízení č. 2016/679 a

f)      vznést námitku proti zpracování v případech, kdy jsou naplněny podmínky čl. 21 odst. 1, 2 nebo 6 Nařízení č. 2016/679.

1.7         Použití cookies. Při používání našeho internetového obchodu může docházet k ukládání souborů cookies do vašeho zařízení. Jejich použití můžete kdykoli odmítnout nastavením vašeho zařízení příslušným způsobem.

1.8         Právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že nabydete přesvědčení, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany k porušení Nařízení č. 2016/679, máte právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

bottom of page